මෙච්චරක් ගිමන්හලට ආවා කතාව අහන්න

ආදරය

නුබ කත නොකරන දවසක
දෑනෙන පාලුව
නුබව දකින්න ආසාවෙන්
පසුතෑවෙන සිත
කියයි මට ආදරය....


ලෑබුනු කුලුදුල් ආදරය
පරිස්සමට ලග තබාගෙන
හෑමදාම සෑතපෙමි මම
නුබව සිහිකරමින්....


නුබගේ වචනවලින් ලෑබෙන
ආදරයේ අරුත
ජීවත් කරවමි මාව
හෑම දිනකම

1 comment: